Ordforklaringer

Byggtakst Øst

Begreper i takstskjema – Ordforklaringer

Her kan du lese en kort orientering om begreper som er brukt i Norsk Taksts takstskjema.

Generelt

Denne takst er avholdt i henhold til den takstinstruks som gjelder for takstingeniører tilsluttet Norsk Takst.

Alle takstingeniører tilknyttet Norsk Takst vil til enhver tid ha tilgjengelig en database-utskrift som viser prisutviklingen for eiendommer i landet, fylket, kommunen, bydel; og relatert på vegnavn.

Bygningsmessig

Den bygningsmessige beskrivelse uttrykker bygningens tekniske oppbygging. Det bemerkes at bygget ikke er kontrollert for skjulte feil og mangler. For eiendommer som skal selges anbefales det generelt å foreta en teknisk tilstandsvurdering.

Teknisk vurdering

De fleste boliger forringes over tid. Dels forringes overflatematerialer fra bruk og slitasje, dels fra utidsmessighet, farge, trend o.l. og dels ved at offentlige forskrifter og kvalitetskrav endres. I tillegg er det forskjellig og individuell levetid på de enkelte materialer som brukes i en bolig.

Med utgangspunkt i en forenklet vurdering av endel hoveddeler i bygningen vil et tilnærmet riktig verdifradrag fremkomme. Det presiseres at den antatte verdireduksjon er i forhold til nytt. Med andre ord ikke kostnader som påløper for å oppdatere objektet til dagens kvalitetskrav.

Arealbenevnelser

Arealbenevnelsene er i henhold til Norsk Standard —NS 3940. For nærmere forklaringer henvises det til originalstandarden som fås kjøpt i bokhandelen.

BTA = Bruttoareal — et areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside.

BRA = Bruksareal — er det areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger med fradrag i henhold til nærmere retningslinjer i NS 3940.

 BYA = Bebygd areal — er det areal som bygningen opptar av terrenget.

Boligareal = Boligens bruksareal BRA med fradrag av boder. Ikke Norsk Standard.

Brutto årsleie

Dette innbefatter nåværende årsinntekter for utleiedel(er) korrigert for rente på evt. innskudd.

 Driftsutgifter

I posten er medtatt boligens årlige driftsutgifter til bl.a. forsikring, kommunale avgifter, normale vedlikeholdsutgifter etc.

Normale byggekostnader

Her er medtatt det bygningen normalt koster komplett ferdigstilt fra håndverker. Dette inkluderer alle håndverkergrupper, offentlige gebyrer og normale byggelånsrenter.

Verdireduksjon

I denne post føres opp det forhåndsberegnede verdifradrag for elde, slitasje osv. På nybygg gjøres fradrag for gjenstående arbeider for at bygget skal ansees som ferdigstilt til å bo i. Dette er normalt det arbeidet som må utfores for at kommunen skal utstede ferdigattest.

Normale tomtekostnader

Tomtekostnadene omfatter normalt grunnlagskostnader som råtomt med påkostninger for vann, vei, avløp, strøm, tilknytningsavgifter, opparbeidelse av tomt, arrondering av terreng og ferdigstillelse av berørt terreng. Hellelegginger, støttemurer, utv. lysarmaturer, gjerde, flaggstang og andre ting av varig verdi medtas her. Spesielle grunnlagsinvesteringer som f.eks. brønnboring, kloakkrenseanlegg etc. tas med i denne post men angis spesielt.

Eiendommens tekniske verdi

Eiendommens tekniske verdi er summen av de forannevnte poster.

Dagens salgsverdi

Denne settes til det beløp takstingeniøren mener eiendommen eller leieretten kan omsettes til på takstdagen. Dette vil si den prisen flere interesserte kjøpere er villig til å betale. Den normale salgsverdi vil derfor gjenspeile de priser og svingninger som er i markedet. Til hjelp i denne vurderingen benytter takstingeniøren den tidligere omtalte database som gjengir faktiske eiendomsomsetninger.

Denne verdi er det som betegnes som “verditakst”.

Anbefalt låneverdi

Denne verdi skal danne grunnlag for langsiktig belåning og ansettes slik at den gir långiver nødvendig sikkerhet. Normalt vil låneverdien ligge i underkant av en grundig vurdert salgsverdi, men aldri over teknisk verdi.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle